Výňatek z obchodních podmínek


Plné znění Všeobecných podmínek pronájmu automobilů u Diskont-rent je součástí Smlouvy o nájmu dopravního prostředku.


I. Předmět závazné objednávky


 1. Nájemci bude dodán typ a výbava vozidla a doplňkových služeb, jak je uvedeno v potvrzení rezervace vystavené na základě objednávky nájemce.
 2. Nelze-li dodat nájemci požadované vozidlo, vyhrazuje si pronajímatel právo dodat nájemci vozidlo srovnatelné nebo vyšší kategorie, a to za dohodnutou cenu.
 3. Rezervované vozidlo je rezervováno max. ještě 2 hodiny po dohodnuté době převzetí. V případě vážného důvodu je možné dohodnout změnu času (hodiny) pronájmu. Po uplynutí této doby se rezervace považuje za zrušenou. Veškeré změny je nutno oznámit pronajímateli nejpozději 90 minut před počátkem pronájmu.
 4. Vozidlo musí být vráceno v dohodnutém čase a místě, dle úředních hodin. Za pozdní vrácení (o více než 1 hodinu) je účtován další den pronájmu za každých započatých 24 hodin.
 5. Smlouva o pronájmu vozidla bude sepsána při předání vozidla spolu se složením kauce ve výši podle ceníku autopůjčovny Miracar a uhrazením ceny pronájmu podle dokladu vystaveného při sepsání smlouvy.
 6. Nájemce vozidla musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Pronajaté vozidlo nesmí nájemce používat ke zkušebním nebo sportovním účelům.


II. Potvrzení objednávky / zrušení objednávky


 1. Potvrzení uskutečněné objednávky je nájemci zasláno po zpracování dat na zvolené spojení pro potvrzení rezervace uvedené v objednávce.
 2. Délka pronájmu i termíny pronájmu mohou být změněny i po konečném potvrzení objednávky. Přeobjednání je možno provádět vždy, pokud je vozidlo pro danou dobu k dispozici.
 3. Podmínky sjednané při převzetí vozu nelze v průběhu pronájmu měnit bez výslovného souhlasu pronajímatele.
 4. Diskont-rent si vyhrazuje právo ve výjimečných případech odstoupit od potvrzené objednávky.


III. Doklady potřebné pro uzavření smlouvy (jen při prvním pronájmu)


Společnost:


 • plná moc od statutárního zástupce (není-li přítomen při převzetí)
 • občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz sk. B řidiče
 • výpis z obchodního rejstříku


Soukromá osoba, Živnostník:


 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz sk. B


Cizinci:


 • cestovní pas
 • řidičský průkaz
 • kreditní karta


Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději před pronájmem a to na mail info@diskont-rent.cz nebo osobně pracovníkovi autopůjčovny Diskont-rent.
Ve vyjímečných případech lze doklady předat k naskenování až při předání vozu.


Platba je možná hotově, kreditní kartou, u stálých zákazníků fakturou.


IV. Podmínky placených služeb pro všechny vozy


 1. Cesta do zahraničí: umožňuje výjezd s vypůjčeným vozidlem za hranice ČR zdarma. V případě neoprávněného výjezdu za hranice ČR /nenahlášeno při rezervaci nebo přebírání vozidla/ bude nájemci doúčtován standardní poplatek za tuto službu plus sankční poplatek 10.000,- Kč. Navíc se ruší veškeré objednané doplňkové služby, případné servisní náklady vzniklé v zahraničí hradí nájemce.
 2. Další řidič: vozidlo má oprávnění řídit jiný (druhý) řidič, který musí být uveden ve smlouvě o nájmu dopravního prostředku. Tento (druhý) řidič musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce ručí za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Jestliže Miracar zjistí, že vozidlo bylo k řízení předáno jiné osobě a tato služba nebyla sjednána, bude doměřen standardní poplatek za tuto službu + sankční poplatek 1.000,- Kč. Navíc se ruší všechny objednané doplňkové služby a veškerá rizika spojená s případnou havárií ponese klient.
 3. Příplatek za nulovou spoluúčast: vzniklé škody charakteru podle objednaného a potvrzeného typu (poškození, krádež) jsou přeneseny na pronajímatele. Podmínkou je přivolání Policie ČR. Výjimku tvoří škody způsobené na pneumatikách (proražení, proříznutí) a způsobené nesprávnou obsluhou (př.: palivo, střešní zahrádka, řetězy, apod.), výměna žárovek a skutečnost, kdy nájemci dojdou PHM.
 4. Silniční asistence v rozsahu služeb uvedených v článku IV. Odstavce 1.,2.,3. (Asistenční služba, Náhradní vůz a Odtah vozidla) jsou pro případ nájemcem nezaviněných závad a nehod pro vozidla zahrnuty v ceně pronájmu. V případě zaviněných nehod či závad jsou služby účtovány podle ceníku autopůjčovny Miracar.
 5. Pohonné hmoty: vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky. V opačném případě je účtován sankční poplatek za dotankování pohonných hmot uvedený v ceníku autopůjčovny Diskont-rent náhrada hmot podle aktuálních cen paliva.


V. Odpovědnost nájemce za škody


 1. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii ČR. Dále je povinen vyplnit formulář "Záznam o dopravní nehodě", který obdržel s doklady k vozidlu, zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.
 2. Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství nebo v souvislosti s provozem vozidla v období pronájmu pokud nedodrží všeobecné podmínky pronájmu.
 3. Lze-li náklady na likvidaci škodní události uplatnit u pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno, je nájemce povinen zaplatit spoluúčast 10% nákladů na likvidaci škody min. však 10.000,-Kč a zaplatit odtah na pronajímatelem určené místo. Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu. Snížení spoluúčasti na pojistném plnění lze sjednat při rezervaci vozidla za poplatek dle ceníku.
 4. Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.
 5. Nájemce souhlasí s tím, že nájemné či případné doúčtování je pronajímatel oprávněn provést z kreditní karty nájemce.


VI. Ochrana osobních údajů


Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání